16 October-7 November 2001 (15 concerts)

Japan - Saijo, Kobe, Kyoto, Takefu, Kanazawa, Matsudo, Higashimatsuyama, Tokyo, Yokohama, Okazaki, Kariya, Toyakawa

Conductor: Jan Krenz
Soloists:
Yukari Goto, Mika Hagiwara, Hitoshi Hatano, Yukiko Hironaka, Kanade Joho, Kevin Kenner, Shinya Kiyozuka, Satoko Kondo, Hajime Kono, Asami Kurosawa, Nobuaki Kyusiki, Koshi Matsumoto, Mari Matsuo, Yusei Morita, Makoto Narita, Kazue Nishizawa, Chen Sa, Rie Sai, Miho Tanaka, Setsuko Tanigami, Sayaka Tokuriki, Aya Tsurumi, Kiyo Wada, Aiko Yajima
Choirs: Igashimatsuyama Jünger Chor Ewig Lied, Okazaki High School Chorus Club, Okazaki Mixed Chorus, Toyokawa Choral Society

Powrót